Επικαιρότητα

Αγορά 77.396 ίδιων μετοχών από τον ΟΤΕ

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018 O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ ΟΤΕ +0,96% Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 20/09/2018, αγόρασε μέσω της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., 77.396 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €10,4257 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €806.905,64, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις […]