Home Αγορές Ανακοίνωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων
Ανακοίνωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων

Ανακοίνωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων

0

Ανακοίνωση προς τους δικαιούχους Μερίδων Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με υπόλοιπα διαθεσίμων τίτλων στον Ειδικό Λογαριασμό

 

 

Σε εφαρμογή της παρ. 9 του Άρθρου 29 του ν.4569/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), κατά τη συνεδρίαση της 7/11/2018, εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 7 σχετική απόφαση («Τεχνικά και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4569/2018»), η οποία έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.athexgroup.gr), καθώς και στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» & «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στο φύλλο της Δευτέρας 12/11/2018. Επιπλέον, έχει εκδοθεί το από 8/11/2018 δελτίο τύπου («Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ATHEXCSD») που επίσης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Με την ανωτέρω απόφαση, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται τεχνικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν την αναγκαστική εκποίηση των υπολοίπων κινητών αξιών (κατασχεμένων, διαθεσίμων και βεβαρημένων) στον ειδικό λογαριασμό των δικαιούχων, στις περιπτώσεις που δεν καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη μεταφορά τους σε λογαριασμό χειριστή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι δικαιούχοι Μερίδων Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με υπόλοιπα διαθεσίμων τίτλων στο Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να αποφευχθεί η εκποίησή τους, απαιτείται να προβούν κατά περίπτωση στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν ενεργό Λογαριασμό Χειριστή, ως προκαταρκτικό βήμα για τη συνέχιση των εργασιών μεταφοράς των αξιών τους από τον Ειδικό Λογαριασμό, απαιτείται να συνάψουν σύμβασης συνεργασίας με Χειριστή (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Τράπεζα) της επιλογής τους. Για διευκόλυνση, στο Παράρτημα της παρούσης περιλαμβάνονται τα στοιχεία των εν ενεργεία Χειριστών Σ.Α.Τ.
  2. Οι δικαιούχοι που ήδη διαθέτουν ενεργό λογαριασμό Χειριστή (ή θα προβούν στις ενέργειες για τη δημιουργία του μέσω των οδηγιών υπό το 1 ανωτέρω), απαιτείται να προβούν στη μεταφορά τους σε λογαριασμό χειριστή της επιλογής τους, καταθέτοντας σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών της εταιρείας μας, έως και την Τετάρτη 13/03/2019 (16:00).

Ειδικότερα, για την έγκαιρη πραγματοποίηση της ανωτέρω μεταφοράς αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό σε ενεργό Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή των δικαιούχων που αφορά, απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα:

  1. Επικαιροποίηση των στοιχείων της Μερίδας των δικαιούχων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του αρμόδιου Χειριστή τους ή μέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών της εταιρείας μας. Στην περίπτωση που η επικαιροποίηση στοιχείων πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας μας, επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση και απαιτείται η υποβολή σχετικής Αίτησης Μεταβολής Στοιχείων, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου, είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (βλ. πληροφορίες επικοινωνίας στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης).
  2. Μεταφορά των διαθέσιμων κινητών αξιών σε ενεργό Λογαριασμό Χειριστή από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.:
  3. Πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών της εταιρείας μας, της Αίτησης Μεταφοράς Αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό σε ενεργό Λογαριασμό Χειριστή του δικαιούχου, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του, είτε ταχυδρομικά με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
  4. Η υπηρεσία παρέχεται με χρέωση (Απόφαση 1 Δ.Σ. ATHEXCSD / άρθρα 13 & 14) ανά επιμέρους κίνηση μεταφοράς, με ποσό ίσο με το μικρότερο μεταξύ των 20 € και του 20% επί της αξίας της μεταφοράς. Ως αξία της μεταφοράς λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας επί του αριθμού των αξιών.

Κατόπιν αυτών, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης (έως την Τετάρτη 13/3/2019) μεταφοράς των διαθεσίμων αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό σε ενεργό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή των δικαιούχων στο Σ.ΑΤ., οι εν λόγω αξίες θα εκποιηθούν εντός της περιόδου εκποίησης, από 27/03/2019 έως 14/06/2019, όπως προσδιορίζεται στην ανωτέρω απόφαση αρ. 7 του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEXCSD. Το προϊόν της εκποίησης, για όσες αξίες τελικά εκποιηθούν, μετά από αφαίρεση των πάσης φύσεως τελών ή εξόδων της εκποίησης, καθώς και οι αξίες που δεν θα εκποιηθούν, θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επ’ ονόματι του δικαιούχου, την Παρασκευή 21/06/2019.

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τους ειδικότερους όρους διενέργειας των εκποιήσεων των σχετικών διατάξεων του ν.4569/2018 (Άρθρο 29, παρ. 7, 8 και 9) δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr/Law4569, ενώ οι Πίνακες ανάθεσης εκποιούμενων αξιών δικαιούχων σε Μέλη και ο Πίνακας υπολοίπων εκποιούμενων αξιών ανά ημέρα εκποίησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.athexgroup.gr/Law4569-ForcedSales.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 336 6776 (09:00 – 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή)

E-mail: ISD@athexgroup.gr

Web: https://athexgroup.gr/investors-area

 

 

 

Παράρτημα: Στοιχεία Χειριστών Σ.Α.Τ.

Επωνυμία εταιρείας Διεύθυνση Τηλέφωνο
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 103 10447 ΑΘΗΝΑ +30 2103436820
ARDU PRIME ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 12-14 ΑΘΗΝΑ 10562 +30 2103800820
ARGUS STOCKBROKERS LTD 25 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΕΒΕΡΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1087 +357 22717000
ATLANTIC SECURITIES LTD ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1090 +357 22445400
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΗΡΟΥ 23 10672 ΑΘΗΝΑ +30 2103669261
AXIA VENTURES GROUP LTD ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 10, ΓΡΑΦΕΙΟ 102 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1065 +357 22742000
AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΤΑΔΙΟΥ 48 ΑΘΗΝΑ 10564 +30 2103363800
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD 97 KYRENIAS AVENUE ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2113 +357 2223021
BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 29 & ΒΡΑΪΛΑ ΑΘΗΝΑ 11473 +30 2106478900
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ΛΑΜΨΑΚΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ 11528 +30 2107468500
CAPITAL ΑΧΕΠΕΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 58 ΑΘΗΝΑ 10563 +30 2103369700
CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΑΘΗΝΑ 10561 +30 2103360800
CITIBANK EUROPE PLC GREECE BRANCH ΟΘΩΝΟΣ 8 ΑΘΗΝΑ 10557 +30 2103292000
EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13 ΑΘΗΝΑ 10557 +30 2103720000
EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛ.ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14 ΑΘΗΝΑ 10673 +30 2107263500
EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 113 ΑΘΗΝΑ 11526 +30 2103363100
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ +30 2106879400
GLOBAL CAPITAL SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD ΛΕΩΦ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ 50, ΚΤΙΡΙΟ ALPHA HOUSE ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1065 +357 22710710
HSBC FRANCE Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11526 +30 2106960000
INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 10559 +30 2103213920
MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1080 +357 22711711
MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ 10559 +30 2141008800
NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 10559 +30 2103350599
ONE PLUS CAPITAL LIMITED 75 PRODROMOU AVENUE, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, 3rd FLOOR P.O BOX 25207 1307 2063 +357 22873760
PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 342 ΑΘΗΝΑ 15451 +30 2103677044
PROCHOICE CHRIMATISTIRIAKI LTD ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 57,ΑΚΙΝΗΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ 6051 +357 24661192
SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICES LTD ΘΕΟΤΟΚΗ 6 ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1055 +357 22554200
SOLIDUS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64 ΑΘΗΝΑ 11523 +30 2106900600
THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ154 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2025 +357 22121700
ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΜΕΡΛΙΝ 5 ΑΘΗΝΑ 10671 +30 2103677400
Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 10559 +30 2103367700
Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9 ΑΘΗΝΑ 10559 +30 2103727200
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 223 & ΤΡΑΛΛΕΩΝ 2 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 17121 +30 2103677700
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΙΟΛΟΥ 86 10232 ΑΘΗΝΑ (210)-3341000
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, ΚΤΗΡΙΟ Α ΑΘΗΝΑ 15125 +30 2107720000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΛΕΩΦ. ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ 200 & ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2025 +357 22500000
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27 ΑΘΗΝΑ 15124 +30 2103311100
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 32 & ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 +30 2108173111
Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ 10559 +30 2103216730
ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ 10671 +30 2103678600
ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2 ΑΘΗΝΑ 10561 +30 2103212947
ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 ΑΘΗΝΑ 10564 +30 2103364300
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΧΡ. ΛΑΔΑ 1 ΑΘΗΝΑ 10561 +30 2103213276
Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9 ΑΘΗΝΑ 10559 +30 2103213913
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 57Β ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15231 +30 2106965000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΤΑΔΙΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ 10559 +30 2103354100
ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 10671 +30 2103670700
ΣΤ. ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9 ΑΘΗΝΑ 10559 +30 2103213336
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΟΘΩΝΟΣ 8 10557 ΑΘΗΝΑ +30 2103337000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4 10564 ΑΘΗΝΑ +30 2103335000

[1] http://www.athexgroup.gr/el/web/guest/athexcsd-resolutions

[2] http://www.athexgroup.gr/commitees

tags: