1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. Μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει προς τους μετόχους η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ- Οι απόφάσεις της γενικής συνέλευσης
Μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει προς τους μετόχους η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ- Οι απόφάσεις της γενικής συνέλευσης

Μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή θα διανείμει προς τους μετόχους η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ- Οι απόφάσεις της γενικής συνέλευσης

0

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 21η Μαρτίου 2018 με απαρτία 79,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 80.446.481 μετοχές και δικαιώματα ψήφου), αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 22.2.2018 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:

Θέμα 1ο:
Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2017, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,35 ανά μετοχή (καθαρό) από τα κέρδη της χρήσης 2017.
Το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές και το συνολικό προς διανομή μέρισμα θα ανέλθει σε €0,36457 ανά μετοχή (καθαρό).
Σημειώνεται ότι από την έναρξη της συνεδρίασης της Παρασκευής 23 Μαρτίου 2018 η μετοχή της Εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2017. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 (record date). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.

 

ΥΠΕΡ 80.310.487 ΚΑΤΑ 0 ΑΠΟΧΗ 135.769

μετοχές (99,831%) μετοχές ( 0,000%) μετοχές ( 0,169%)

 

 

Θέμα 2ο:
Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ

ΥΠΕΡ 80.282.567 ΚΑΤΑ 27.920 ΑΠΟΧΗ 135.769

μετοχές (99,796%) μετοχές ( 0,035%) μετοχές ( 0,169%)

Θέμα 3ο:
Την εκλογή της εταιρείας ορκοτών ελεγκτών- λογιστών
ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2018 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας κ. Παναγιώτη – Αριστείδη Βάρφη να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή της.

ΥΠΕΡ           ΚΑΤΑ    ΑΠΟΧΗ

80.310.487 135.769     0

μετοχές (99,831%) μετοχές ( 0,169%) μετοχές ( 0,000%)

 

Θέμα 4ο:
Τον ορισμό των εταιρειών «AVENT A.E.» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» ως εκτιμητών των ακινήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της για την εταιρική χρήση 2018 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Χρυσικό να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει την αμοιβή τους και να προβεί και στην επιλογή κι άλλων εκτιμητών σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ 80.446.256 ΚΑΤΑ 0 ΑΠΟΧΗ 0

μετοχές (100,00%) μετοχές ( 0,000%) μετοχές ( 0,000%)

 

Θέμα 5ο:
Την έγκριση των συμβάσεων και των αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του Ν.2190/1920 για το έτος 2017 και την προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ και μεταβλητών αποδοχών προς το προσωπικό για τη χρήση 2018.

ΥΠΕΡ 80.304.784 μετοχές (99,824%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές ( 0,000%) ΑΠΟΧΗ 141.472 μετοχές ( 0,176%)

Θέμα 6ο:
Την παροχή αδείας για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 με τους κάτωθι όρους:
1) Η Εταιρεία θα προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.
2) Ο μέγιστος αριθμός των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν θα είναι έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι το ανώτατο επιτρεπόμενο εκ του νόμου ποσοστό, το οποίο αντιστοιχεί σε 6.079.511 επιπρόσθετες μετοχές.
3) Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς 14 ευρώ και κατώτατη 2,13 ευρώ η οποία είναι η ονομαστική τιμή της μετοχής.
Συνεπώς, το μέγιστο συνολικό κόστος του ανωτέρω προγράμματος θα ανέρχεται σε 85.113.154 ευρώ και το ελάχιστο συνολικό κόστος σε 12.949.358,43 ευρώ.
4) Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ρυθμίσει περαιτέρω κάθε επιμέρους θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.
Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επικύρωση όλων των αποκτήσεων μετοχών που έλαβαν χώρα στα πλαίσια των προηγούμενων προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών για τα οποία είχε ληφθεί αντίστοιχα άδεια από τη Γενική Συνέλευση.

 

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

μετοχές (100,00%) μετοχές ( 0,000%) 0 μετοχές ( 0,000%)

80.446.256 0

Θέμα 7ο:
Την επικύρωση της εκλογής του κου Σταύρου Ιωάννου ο οποίος διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου από την 2.5.2017 και εφεξής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Πλάτωνα Μονοκρούσου καθώς και την επικύρωση της εκλογής του κου Jamie Lowry ο οποίος διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου από την 13.10.2017 και εφεξής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Απόστολου Καζάκου.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

79.429.903 μετοχές (98,736%) 1.016.353 μετοχές ( 1,263%) 0 μετοχές ( 0,000%)

Θέμα 8ο:
Την παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ή θα αποκτήσει μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ 80.446.256 μετοχές (100,000%) ΚΑΤΑ 0 μετοχές ( 0,000%) ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές ( 0,000%).