1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Μυτιληναίος: Υπερτετραπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας και αύξηση 22,5% του κύκλου εργασιών το 2017
Μυτιληναίος: Υπερτετραπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας και αύξηση 22,5% του κύκλου εργασιών το 2017

Μυτιληναίος: Υπερτετραπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας και αύξηση 22,5% του κύκλου εργασιών το 2017

0

Στα 0,32 ευρώ ανά μετοχή το προτεινόμενο μέρισμα.

Κατά τεσερισίμιση , περίπου, φορές αυξήθηκαν για τ0 2017 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Μυτιληναίος και ανήλθαν σε €154,6 εκατ. από €34,2 εκατ. το 2016.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €1,08 έναντι €0,29 το 2016.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €306,0 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 37,6%.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €1.526,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 22,5%.

Παράλληλα, ο όμιλος ανακοίνωσε ότι το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2017 ανέρχεται σε €0,32 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €568,1 εκατ., βελτιώνοντας το δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA χαμηλότερα από τις δυο φορές (1,86).

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε: “O εταιρικός μετασχηματισμός αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στη μετεξέλιξη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε μια ισχυρή διεθνή εταιρεία, θέτοντας τις κατάλληλες οργανωτικές δομές και επιτυγχάνοντας σημαντικές λειτουργικές και οικονομικές συνέργειες. Η αύξηση της κερδοφορίας το 2017, η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής δομής και οι προοπτικές υψηλών χρηματοροών και των τριών Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας της Εταιρείας, ανοίγουν το δρόμο για το επόμενο βήμα εξέλιξης. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα στοχευμένων επενδύσεων σε έργα με υψηλούς βαθμούς απόδοσης, η Εταιρεία αποσκοπεί αφενός στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς της σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου στην αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας, ωθώντας σε υψηλότερα επίπεδα τα οικονομικά της μεγέθη προς όφελος των εργαζομένων, των μετόχων αλλά και της Ελληνικής Οικονομίας“.

Πέραν των ήδη γνωστών one-off items των αποτελεσμάτων Εννεάμηνου, σημειώνεται η απορριπτική απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. επί της προσφυγής της Αλουμίνιο της Ελλάδος που αφορούσε την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας την περίοδο 2007-2008. Συνέπεια της απορριπτικής αυτής απόφασης, τα αποτελέσματα  του 2017 έχουν επιβαρυνθεί κατά €17,4 εκατ. σε επίπεδο EBITDA και €22,1 εκατ. σε επίπεδο κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.

Η πορεία των οικονομικών μεγεθών για το 2017

Το 2017 η Εταιρεία κατέγραψε ισχυρή άνοδο των αποτελεσμάτων της υπερβαίνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί τον Δεκέμβριο του 2016.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 22,5%, λόγω της εξαιρετικής επίδοσης του Τομέα Μεταλλουργίας, της υψηλής  επίδοσης του Τομέα της Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, αλλά και της συνεισφοράς του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €306,0 εκατ. έναντι €222,4 εκατ. το 2016, αύξηση 37,6% που αποδίδεται πρώτιστα στην ιστορικά υψηλή επίδοση του Τομέα Μεταλλουργίας.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €154,6 εκατ. έναντι €34,2 εκατ. το 2016. Η σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών ανά μετοχή (+270,2%) και το προτεινόμενο μέρισμα αντανακλά σε σημαντικό βαθμό τα οφέλη από τον εταιρικό μετασχηματισμό που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και σηματοδότησε τη δημιουργία μιας νέας ενιαίας εταιρικής οντότητας, που επωφελείται από σημαντικές επιχειρηματικές συνέργειες και ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Μερισματική Απόδοση

Συνέπεια της αυξημένης κερδοφορίας και της ισχυροποίησης του ισολογισμού μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό αποτελεί και η έναρξη πληρωμής μερισμάτων προς τους μετόχους σε διατηρήσιμη βάση. Συγκεκριμένα για τη χρήση του 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος €0,32 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,50% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής την 31/12/2017.

 

Τομέας Μεταλλουργίας

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €519,6 εκατ., που αντιστοιχεί σε 34,0% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €447,9 εκατ. το 2016.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση 47,1% και ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλό στα €124,1 εκατ. έναντι €84,3 εκατ. το 2016.

Η επίτευξη υψηλής κερδοφορίας ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης του κόστους που έχει επιτευχθεί μέσω των συνεχιζόμενων προγραμμάτων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς επίσης και της αύξησης των τιμών της αλουμίνας και του αλουμινίου.

Το 2017 η μέση τιμή της αλουμίνας σημείωσε σημαντική άνοδο της τάξης του 40% σε σχέση με το 2016 στα $354/τν., ενώ η μέση τιμή  του αλουμινίου στο LME αυξήθηκε κατά 23% στα $1.980/τν.. Η ισχυρή ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο και το συνεχιζόμενο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στην Κίνα, που προβλέπει την περικοπή κατά 30% της παραγωγής των χυτηρίων αλουμινίου και των διυλιστηρίων αλουμίνας κατά τη χειμερινή περίοδο, έδρασαν υποστηρικτικά στην άνοδο των τιμών.

Τομέας Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €507,4 εκατ. που αντιστοιχεί σε 33,2% του συνολικού κύκλου εργασιών το 2017, έναντι €363,8 εκατ. το 2016.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,3% και διαμορφώθηκαν σε €74,7 εκατ. έναντι €65,3 εκατ., το 2016.

Η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων του Τομέα το 2017, αλλά και στη σταθερή ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας στη λιανική αγορά ενέργειας.

Αναλυτικότερα, η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με την έλλειψη δυνατότητας εισαγωγών λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε χώρες της Κ. Ευρώπης, συντέλεσαν στην αύξηση της συμμετοχής των μονάδων Φυσικού Αερίου στο ενεργειακό μείγμα σε 30% το 2017 από 24% το 2016.

Συνολικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 17% το 2017 στις 4,9 εκατ. MWhrs, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,7% της εγχώριας παραγωγής. Παράλληλα, η εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών προμήθειας Φυσικού Αερίου από  τη Διεύθυνση Φυσικού Αερίου, συνέβαλε στην αύξηση της αποδοτικότητας των μονάδων της Εταιρείας.

Στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Protergia διατήρησε το 2017 ηγετική θέση, αυξάνοντας για ένα ακόμη έτος το μερίδιο αγοράς της κατά 22%, στο 3,3%, ξεπερνώντας πλέον τους 90.000 πελάτες.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών

Ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €501,4 εκατ. το 2017, που αντιστοιχεί σε 32,8% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €438,4 εκατ. το 2016.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €88,8 εκατ. έναντι €81,8 εκατ. το 2016. Αξιοσημείωτη συνεισφορά στα αποτελέσματα είχε η θυγατρική METKA EGN, η οποία  ολοκλήρωσε το 2017 δυο υβριδικά έργα συστήματος αποθήκευσης ενέργειας 30MW και 20MW στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ανακοίνωσε πρόσφατα την υπογραφή ενός τρίτου έργου στη χώρα ισχύος 20 MW. Τα συγκεκριμένα έργα, καθώς και το υβριδικό έργο αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας 57,6MWp/4,2MWh που ολοκληρώθηκε στο Πουέρτο Ρίκο το 2016 εδραιώνουν την ΜΕΤΚΑ EGN ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας και υβριδικών έργων.

Προοπτικές Τομέων Επιχειρησιακής Δραστηριότητας

Στον τομέα της Μεταλλουργίας η Εταιρία σημείωσε νέο υψηλό κερδοφορίας το 2017, καθώς μέσα από συνεχή προγράμματα μείωσης κόστους τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί σε μια από τις ανταγωνιστικότερες εταιρείες παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου διεθνώς.

Οι εκτιμήσεις για διατήρηση της παγκόσμιας ζήτησης σε υψηλά επίπεδα σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αντιστάθμισης κινδύνων της Εταιρίας, θέτουν τις προϋποθέσεις για επίτευξη πολύ ικανοποιητικών επιδόσεων του Τομέα της Μεταλλουργίας και το 2018.

Στον τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς εισέρχεται σε μια νέα φάση καθώς σημαντικές αλλαγές έχουν δρομολογηθεί προκειμένου η Ελλάδα να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με βασικούς άξονες την σταδιακή αποεπένδυση από τον λιγνίτη, την  ταχύρρυθμη ενίσχυση των ΑΠΕ και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας στη μεταβατική φάση με τη χρήση του φυσικού αερίου.

Η Εταιρεία είναι ήδη ο μεγαλύτερος επενδυτής της εγχώριας αγοράς και καθώς η εσωτερική ζήτηση έχει αρχίσει να ανακάμπτει, στοχεύει να διατηρήσει την ηγετική θέση της με την δημιουργία μιας νέας ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας ισχύος 650MW με καύσιμο φυσικό αέριο. Το ύψος της επένδυσης υπερβαίνει τα €300 εκατ. και η μονάδα αναμένεται να είναι έτοιμη σε τρία χρόνια. Ο νέος σταθμός υπερσύγχρονης τεχνολογίας θα έχει θερμική απόδοση μεγαλύτερη από 63% που θα τον καθιστά τον πιο αποδοτικό σταθμό συνδυασμένου κύκλου στην Ευρώπη. Την κατασκευή θα αναλάβει ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών της Εταιρείας. Με τη δημιουργία της νέας μονάδας η Μυτιληναίος θα αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ της σε πάνω από 2.000 MW, καθώς ήδη διαθέτει 1.200 ΜW μονάδων φυσικού αερίου και 200 MW ΑΠΕ, ενώ θα συνδράμει σημαντικά στη δέσμευση της Ελλάδος για μετάβαση προς “καθαρές” πηγές ενέργειας.

Παράλληλα, μέσω των σημαντικών επενδύσεων στο τομέα ενέργειας, η Εταιρία καθίσταται ο μεγαλύτερος εγχώριος καταναλωτής Φυσικού Αερίου. Με αυτή την ιδιότητα, η Εταιρία εστιάζει στην προμήθεια φυσικού αερίου με τους καλύτερους δυνατούς όρους, τόσο για την ηλεκτροπαραγωγή και τις υπόλοιπες βιομηχανικές δραστηριότητες, όσο και για τους λιανικούς καταναλωτές, στους οποίους ήδη απευθύνεται η Protergia μαζί με τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος.

Στον τομέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, με βάση το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων της Εταιρείας και τις προοπτικές του κλάδου, οι οικονομικές επιδόσεις του 2018 αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.

Συγκεκριμένα, η ανάληψη της νέας σύμβασης του έργου BRIDGE POWER ύψους $363εκατ. που αφορά  στην κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία ενός ενεργειακού έργου fast- track 200MW με καύσιμα υγραέριο (LPG), φυσικό αέριο και diesel, στην Γκάνα υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να αναδειχθεί σε κορυφαίο παίκτη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Υποσαχάριας Αφρικής.

Παράλληλα, η συμφωνία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τη Γενική Αρχή Ηλεκτρισμού της Λιβύης (GECOL) που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο του 2017 αυξάνει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατά $400 εκατ. και αναμένεται να ενισχύσει τις επιδόσεις της Εταιρείας το επόμενο διάστημα. Το έργο αφορά την κατασκευή μιας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Τομπρούκ της Λιβύης, συνολικής ισχύος που υπερβαίνει τα 650MW.

Η Εταιρεία στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού μοντέλου και στηριζόμενη στην υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει, επιδιώκει την ανάληψη νέων συμβάσεων εστιάζοντας σε αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες όπως τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αμερική, η Υποσαχάρια Αφρική και άλλες περιοχές.

Παράλληλα, μέσω της  θυγατρικής  ΜΕΤΚΑ EGN εστιάζει στην ανάπτυξη και κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας για τις παγκόσμιες αγορές ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας.