1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε: Αύξηση 17% της καθαρής κερδοφορίας για το 2017
Σαράντης Α.Β.Ε.Ε:  Αύξηση 17% της καθαρής κερδοφορίας για το 2017

Σαράντης Α.Β.Ε.Ε: Αύξηση 17% της καθαρής κερδοφορίας για το 2017

0

Αυξημένες και οι εξαγωγές του ομίλου – Στα 0,28 ευρώ το πρετινόμενο μέρισμα. 

 

Το 2017 υπήρξε μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο, παρουσιάζοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε
όλες τις κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές του.
Έχοντας δημιουργήσει ένα ευέλικτο λειτουργικό μοντέλο προσανατολισμένο στις κατηγορίες των
προϊόντων και την ικανοποίηση του καταναλωτή, ο Όμιλος είναι σε θέση να δώσει ακόμα μεγαλύτερη
έμφαση στην ποιότητα, την ταχύτητα, το κόστος και την άψογη εμπορική εκτέλεση σε όλα τα κανάλια
διανομής του.
Ταυτόχρονα, το συνεχώς αυξανόμενο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, που διευρύνεται ολοένα και περισσότερο
με εξαγορές αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων, και η κατάλληλη επικοινωνιακή και εμπορική
τοποθέτηση, παρέχουν στον Όμιλο τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να
ανταποκριθεί σε έναν πολύ απαιτητικό καταναλωτικό περιβάλλον.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά την χρήση του 2017 ανήλθαν σε € 343,16 εκ. ευρώ συγκριτικά
με € 329,02 εκ. ευρώ την περυσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,30%.
Η Ελλάδα, παρουσίασε άνοδο πωλήσεων της τάξης του 2,02% στα €122,18 εκ., απόδοση καλύτερη
συγκριτικά με την τάση του δείκτη του λιανικού εμπορίου.
Οι ξένες χώρες που αντιπροσωπεύουν 64,4% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο
κατά 5,60% στα €220,97 εκ. από €209,26 εκ. το περυσινό έτος.
Η δέσμευση του Ομίλου για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και εξοικονόμηση κόστους, σε
συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε σε σημαντική διψήφια αύξηση κερδών ανά μετοχή
και βελτίωση όλων των περιθωρίων κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Συγκεκριμένα:
– Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 10,42% στα €39,66 εκ.
από €35,92 εκ. και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στα 11,56% από 10,92% το 2016.
-Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €34,51 εκ. από €31,52 εκ. πέρυσι, αυξημένα
κατά 9,47% και το περιθώριο ΕΒΙΤ ανήλθε σε 10,06% από 9,58% την περυσινή χρήση.
– Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) αυξήθηκαν κατά 20,22% στα €34,67 εκ. από €28,84 εκ. και το
περιθώριο EBT ανήλθε σε 10,10% από 8,76% το 2016.
– Τα Καθαρά Κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά 16,78% σε €28,63 εκ. από €24,52 εκ., και το περιθώριο
Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 8,34% από 7,45% την περυσινή χρήση.
Η διοίκηση του Ομίλου είναι αφοσιωμένη στο επενδυτικό της πλάνο μέσω του οποίου προσδοκεί
περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία πρόσθετης αξία στους μετόχους του.
Κατά την διάρκεια του 2017, ο Όμιλος Σαράντη έχει προβεί σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του
2016 ποσού 6 εκ. ευρώ (0,1750 ευρώ ανά μετοχή).
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2017 ανέρχεται σε -€ 16,20 (δηλ. θετική καθαρή ταμειακή
θέση) εκ. από – €7,05 εκ. στο τέλος του 2016.
Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις συνέχισε να βελτιώνεται και
διαμορφώθηκε στο 26,30% στο τέλος του 2017 συγκριτικά με 26,97% στο τέλος του 2016,
αντικατοπτρίζοντας την αυστηρή πιστωτική πολιτική του Ομίλου καθώς και την αποτελεσματική
διαχείριση αποθεμάτων.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τα αποτελέσματα του 2017 του Ομίλου χαρακτηρίστηκαν από σημαντική πρόοδο καθώς η βαθιά γνώση της αγοράς, των σύγχρονων καταναλωτικών τάσεων και αναγκών και τα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα, που υποστηρίζονται από ένα αποτελεσματικό πλάνο υποστήριξης και επικοινωνίας, συντελούν στην ισχυροποίηση της παρουσίας του Ομίλου στα κανάλια διανομής του. Ταυτόχρονα, η ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων και η αξιοποίηση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους, συντελούν στην βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου και τροφοδοτούν την περαιτέρω ανάπτυξή του.
Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου για το 2018 επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων,
στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στην βελτίωση του κόστους, στην
εξεύρεση εξαγορών ικανών να προσφέρουν πρόσθετη αξία και στην επανεπένδυση πίσω από
δραστηριότητες υψηλών αποδόσεων.
Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην ευρύτερη περιοχή ως
κορυφαία τοπική πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών.
Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, ο Όμιλος κατόρθωσε να χτίσει μια δυνατή
βάση για το μέλλον και να θέσει τα θεμέλια για την περαιτέρω δυναμική πορεία του.
Σε κάθε μία από τις αγορές του, ο Όμιλος είναι σωστά τοποθετημένος με προγραμματισμένα νέα
προιοντικά λανσαρίσματα και έτοιμος να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του πίσω από την εμπορική
στρατηγική, την αποδοτικότητα της παραγωγής και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα,
επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων, αυξημένα περιθώρια
κέρδους και επιπλέον ελεύθερες ταμειακές ροές.
Συνεπής με ετήσιο πρόγραμμά της, η διοίκηση του Ομίλου θα δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις της για το
οικονομικό έτος 2018 την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 κατά τη διάρκεια της ετήσιας παρουσίασης του
Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει κατά την ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση διανομή μερίσματος ύψους 0,28 ευρώ ανά μετοχή.