1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. ‘Oμιλος Sunlight: Αύξηση 26% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και στα EBITDA για το 2017
‘Oμιλος Sunlight: Αύξηση 26% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και στα EBITDA για το 2017

‘Oμιλος Sunlight: Αύξηση 26% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και στα EBITDA για το 2017

0

Συνεχίσθηκε και το 2017 η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος στην παραγωγική μονάδα στην Ξάνθη.

  • Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών του Ομίλου SUNLIGHT για το 2017 ανήλθε σε ευρώ  194,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 26% σε σχέση με το 2016
  • Τα Ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα ευρώ  22,0 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 26% σε σχέση με το 2016
  • Ανω του 50% των αναγκών παραγωγής σε μόλυβδο καλύφθηκε από τη SUNLIGHT Recycling
  • Ο Όμιλος Sunlight συνέχισε και το 2017 την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας στο Νέο Όλβιο Ξάνθης

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του έτους ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, Βασίλης Μπίλλης, δήλωσε : «Το 2017, ο Όμιλος SUNLIGHT πέτυχε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του και επιπρόσθετη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του. Μέσα από την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος για την αύξηση της δυναμικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής, ενίσχυσε την ανταγωνιστική του θέση στις ξένες αγορές. Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη και ενθαρρύνει τις προσδοκίες μας για περαιτέρω διείσδυση στις μεγάλες αγορές μπαταριών έλξης (traction) της Ευρώπης και της Αμερικής.»

Το 2017, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, μέλος του Ομίλου Olympia,  ενίσχυσε περαιτέρω τη στρατηγική της εξωστρέφειας που εφαρμόζει από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, διευρύνοντας τη γεωγραφική διασπορά της πελατειακής της βάσης κι αυξάνοντας σημαντικά τα μερίδια και τον όγκο των πωλήσεών της στις μπαταρίες βιομηχανικών εφαρμογών. Παράλληλα, με την εφαρμογή του προγράμματος επενδύσεων και την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, εντός του 2017, η SUNLIGHT βελτίωσε περαιτέρω την επίδοσή της, σε όρους ταχύτητας ανταπόκρισης, ευελιξίας, ποιότητας προϊόντος και προσφερόμενου κόστους, γεγονός που ενίσχυσε την ανταγωνιστική της θέση, στις διεθνείς αγορές που δραστηριοποιείται. Σημειώνεται ότι πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας πραγματοποιείται στο εξωτερικό και κυρίως σε χώρες της Ε.Ε., με το στρατηγικό σχεδιασμό του να περιλαμβάνει και διείσδυση σε νέες γεωγραφικές και προϊοντικές αγορές.

Σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά της θυγατρικής του Ομίλου SUNLIGHT RECYCLING. Έχοντας αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα, κυρίως στο 2ο εξάμηνο, και εξορθολογίζοντας το μείγμα πρώτων υλών της, βελτίωσε τους παραγωγικούς της δείκτες και κατ΄επέκταση τη λειτουργική της κερδοφορία. Στο 2οχρόνο πλήρους λειτουργίας της, η μονάδα ανακύκλωσης της SUNLIGHT RECYCLING στην Κομοτηνή εξασφαλίζει άνω του 50% των αναγκών σε μόλυβδο του εργοστασίου παραγωγής μπαταριών.

Αναλυτικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το 2017 ανήλθε σε ευρώ 194,5 εκ. , έναντι ευρώ 153,9 εκ.  το 2016, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της μεγέθυνσης των μεριδίων αγοράς και του όγκου πωλήσεων στις μπαταρίες βιομηχανικών εφαρμογών αλλά και δευτερευόντως στην αύξηση της τιμής του μολύβδου. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 222,8 εκ., έναντι ευρώ 168,4 εκ. πέρυσι (αύξηση 32%).

Τα Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA): Σε επίπεδο Ομίλου, το EBITDA ανήλθε στα ευρώ 22,0 εκ. (ευρώ 21,5 εκ. η Εταιρεία) σημειώνοντας αύξηση 28% (25% για την Εταιρεία), απόρροια τόσο της βελτίωσης στην μικτή κερδοφορία, σε συνδυασμό με την συγκράτηση και την αναλογικά μικρότερη αύξηση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης. Το περιθώριο EBITDA δε, διαμορφώθηκε στο 11,3% έναντι 11,2% το 2016.

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων: Δεδομένων των παραπάνω και σε συνδυασμό με τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, απόρροια της απομόχλευσης των μεγεθών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (deleverage), της σημαντικής μείωσης του κόστους δανεισμού και της βελτίωσης στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος πέτυχε κέρδη προ φόρων ευρώ 8,4 εκ. , έναντι ευρώ 2,3 εκ. πέρυσι. Αντίστοιχα για την Εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 9,1 εκ. (ευρώ 5,3 εκ. το 2016).

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα ευρώ 67,1 εκ.  έναντι ευρώ 75 εκ. την 31/12/2016. Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2017, η Εταιρεία εξέδωσε ομολογιακό δάνειο, ύψους ευρώ 50 εκ., ευρώ 27 εκ. από το ομολογιακό δάνειο ύψους 50ευρώ  εκ. χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή υφιστάμενου ομιλικού δανεισμού. Τα Ίδια κεφάλαια ανέρχονται πλέον σε ευρώ 38,1 εκ. έναντι ευρώ 31,4 εκ. το 2016.

Οι προοπτικές του Ομίλου είναι ιδιαίτερα θετικές, δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης που συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων, αλλά και της τάσης σε πολλές ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου (Ε.Ε., Β. Αμερική και Ανατολική Ασία) για την προώθηση «καθαρών» πηγών ενέργειας και την αποτελεσματικότερη χρήση αυτής. Επιπλέον, αξιοποιώντας το ομολογιακό δάνειο των ευρώ  50 εκ. ο Όμιλος διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την εφαρμογή των σχεδίων λελογισμένης επέκτασής του, τόσο παραγωγικά, συνεχίζοντας το πρόγραμμα αύξησης της δυναμικότητας και μείωσης του κόστους στα δύο εργοστάσια, όσο και εμπορικά, με την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του σε υφιστάμενες αγορές του εξωτερικού και την διείσδυση σε νέες. Τέλος, θα συνεχίσει να διαθέτει πόρους και να έχει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων και λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, καθιστώντας την SUNLIGHT ως έναν από τους πλέον καινοτόμους προμηθευτές μπαταριών, διεθνώς.

Τέλος, πέραν των οικονομικών επιδόσεων, ο Όμιλος Sunlight προσπαθεί συνεχώς για τη περαιτέρω βελτίωση του κοινωνικού του αποτυπώματος, αφ΄ενός σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της κυκλικής οικονομίας, θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία και αφ΄ετέρου στην οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος διαφάνειας και ακεραιότητας. Στα πλαίσια των παραπάνω εξάλλου,  περιλαμβάνεται η πρωτοβουλία του Green Mission, που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση για την ορθή ανακύκλωση των μπαταριών μολύβδου.