1. Home
  2. Αγορές
  3. Diversa: Ανακοίνωση
Diversa: Ανακοίνωση

Diversa: Ανακοίνωση

0

Αθήνα, 20/11/2018

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της από 15.11.2018, Αρ. Πρωτ. 4475 επιστολής σας, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

Αναφορικά με τα δημοσιοποιημένα Οικονομικά μεγέθη της εταιρείας Cobalt New Age Airlines Group Limited :

Τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην κατοχή μας αναφορικά με την εταιρεία Cobalt New Age Airlines Group Ltd αφορούν τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της με ημερομηνία 31/12/2017. Σύμφωνα με τις αρχικές μας συνεννοήσεις, η κατάσταση σήμερα έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Αυτός είναι και ο λόγος που το ΔΣ της εταιρείας εξουσιοδότησε δύο συμβούλους, ένας χρηματοοικονομικό και έναν γνώστη της αεροπορικής αγοράς, προκειμένου να αντλήσουν για λογαριασμό μας στοιχεία και να μας ενημερώσουν αφενός αναφορικά με την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας σήμερα αφετέρου για την λειτουργική κατάσταση της αεροπορικής εταιρείας Cobaltair, η οποία αποτελεί και το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της εν λόγω (μητρικής) εταιρείας. Με την ολοκλήρωση του έργου των συμβούλων μας, θα είμαστε σε θέση να προβούμε σε μία αποτύπωση της κατάστασης και να αποφασίσουμε για τις επόμενες κινήσεις μας.

Σε κάθε περίπτωση, με την παραπάνω επιφύλαξη, σας ενημερώνουμε ότι το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2007 ανέρχεται σε €3.165.000 ευρώ και οι συνολικές της υποχρεώσεις σε €35.371.406, οι οποίες αφορούν κυρίως δανεισμό από μέτοχο της εταιρείας, ο οποίος αντίστοιχα μετατράπηκε σε δανεισμό προς τη θυγατρική Cobaltair LTD. Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας είναι η συμμετοχή της και οι απαιτήσεις τhς από την αεροπορική εταιρεία Cobaltair LTD, η οποία την παρούσα περίοδο βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική θέση και έχει αναστείλει τη διενέργεια πτήσεων.

Αναφορικά με τη μεταβίβαση δανείου :

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες που έχουμε λάβει, η εταιρεία Cobalt New Age Airlines Group έχει υποχρέωση (δανειακές συμβάσεις) προς μέτοχο αυτής ύψους 76 εκ δολαρίων. Τα εν λόγω ποσά χρηματοδότησαν τη λειτουργία της θυγατρικής Cobaltair LTD. Οι εν λόγω συμβάσεις δύναται επίσης να μεταβιβαστούν στον αγοραστή των μετοχών της εταιρείας με πολύ χαμηλό εώς συμβολικό τίμημα. Τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της ανωτέρω μεταβίβασης τους διερευνούμε με τους συμβούλους μας.

Αναφορικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της πιθανής εξαγοράς από την εταιρεία μας αλλά και γενικά την οικονομική αναδιοργάνωση της εταιρείας μας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας, το οποίο πρόσφατα ανέλαβε την ευθύνη Διοίκησης μετά τις αποφάσεις της από 19/10/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, διαμορφώνει ένα πλάνο αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει αφενός την διευθέτηση και αναδιάρθρωση των τρεχουσών υποχρεώσεών της και αφετέρου την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την ανάπτυξη της εταιρείας. Η ανάπτυξη αυτή αφορά τόσο τη μέχρι σήμερα δραστηριότητά της, αλλά και την ενεργοποίηση των νέων σκοπών της εταιρείας που αποφάσισε η πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Επιθυμούμε όμως να ξεκαθαρίσουμε, ότι αναφορικά με την περίπτωση εξαγοράς της εταιρείας Cobalt New Age Airlines Group Ltd, η εταιρεία μας και οι μέτοχοι αυτής δεν έχουν αναλάβει ουδεμία δέσμευση μέχρι σήμερα. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η χρηματοδότηση της εταιρείας που θα επιτρέψει την υλοποίηση του πλάνου που είναι υπό διαμόρφωση, αλλά τα βασικά του σημεία εκτέθηκαν ανωτέρω, ανέρχεται σε 15 εκ ευρώ. Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, η Διοίκηση θεωρεί ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη και άμεση πηγή χρηματοδότησης. Πλην όμως, η απόφαση αυτή οφείλει να ληφθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας από τους μετόχους αυτής. Για αυτό το λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 10η Δεκεμβρίου 2018, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προκρίνει ως προτεραιότητα την κάλυψη ή ρύθμιση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας, ώστε να καταστούν ενήμερες στο σύνολό τους. Το υπόλοιπο ποσό θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη της εταιρείας. Διευκρινίζουμε ότι η ανωτέρω αναφορά του ποσού των 15 εκ ευρώ δεν θα πρέπει να συνδεθεί με την υπό συζήτηση εξαγορά.

Ανάλογα με τις Αποφάσεις τις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Διοίκηση της εταιρείας θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με το Νόμο, τον Κανονισμό του Χ.Α. και το Καταστατικό, για την υλοποίηση των αποφάσεων των μετόχων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία.

Με τιμή,

Για την Diversa Α.Ε.Β.Ε.

Σταύρος Παναγιωτόπουλος

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος