1. Home
  2. Αγορές
  3. Quest Συμμετοχών: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Quest Συμμετοχών: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Quest Συμμετοχών: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη  Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός  Αργυρουπόλεως 2Α, 5ος όροφος – Καλλιθέα Αττικής, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση  επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά  0,38 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στους μετόχους  με καταβολή μετρητών – Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που
αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο ‐ Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για  την υλοποίηση της αποφάσεως.
2. Επαναξιολόγηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το ν.  4449/2017 και την υπ΄ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  3. Διάφορες ανακοινώσεις.
α. Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση: Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να  συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Κάθε μετοχή της Εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας (1)  ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα  αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), που διαχειρίζεται η “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.”
(Ε.Χ.Α.Ε.), όπου τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει  να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της  Γενικής Συνέλευσης της 26ης Νοεμβρίου 2018, ήτοι κατά την έναρξη της 21ης Νοεμβρίου 2018  (ημερομηνία καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής θα
αποδεικνύεται μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας μ πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην  ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία συνεδρίασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης. Σε
περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στα γραφεία της  έδρας της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2Α, Καλλιθέα, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στην  οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο
αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της 6ης Δεκεμβρίου 2018 (ημερομηνία  καταγραφής).
β. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/πων: Ο μέτοχος  συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω  αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο  μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός  λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς  αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη  Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει
διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως  εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο  για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.  Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και  υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή  του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στη δημόσια αρχή, ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώρηση αυτής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος  μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της  Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους  για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέρονται πλην των
συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύπτει ιδίως όταν ο  αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο  η οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή  της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου  νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της  εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο  της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί
τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά  πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’. Ο διορισμός και η ανάκληση  αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία, τουλάχιστον τρεις
(3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία  έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.quest.gr) στο διαδίκτυο, το έντυπο που  χρησιμοποιεί για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα Γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση
Αργυρουπόλεως 2Α – Καλλιθέα Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ.  Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο φαξ: 211 999 4530 τρεις  (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών  αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής
του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο  τηλέφωνο: 211 999 4762.
γ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των μετόχων : 1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί για την 26η
Νοεμβρίου 2018 πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο ήτοι
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή
πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο
απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των
μετόχων στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr), μαζί με την αιτιολόγηση ή
το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27
παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920). 2) Με αίτηση μετόχων που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν.
2190/1920, έξη (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια
αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια
διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της 26η Νοεμβρίου 2018 (άρθρο 39 παρ.2 του
κ.ν. 2190/1920). Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με
αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο
αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 3) Μετά από αίτηση
οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από τη Γενική Συνέλευση της 26η Νοεμβρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της
εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων
με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές
πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και
απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει
στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί ν’ αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο
οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (άρθρο 39 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920). 4) Μετά από αίτηση
μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η
οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση της 26η Νοεμβρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση τις πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων
μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες
τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη
μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού
δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης από τον φορέα στον
οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίας ή εναλλακτικά η πιστοποίηση της μετοχικής τους
ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.