1. Home
  2. Αγορές
  3. Motor Oil: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών
Motor Oil: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

Motor Oil: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

0

Στην ετήσια ενημέρωση αναλυτών, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τη χρήση 2018.

Η στρατηγική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ τη χρήση 2018 επικεντρώθηκε στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του Διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεση της παραγωγής προϊόντων στις 3 κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία-Αεροπορία), και στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών. Σε επίπεδο Ομίλου η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ επέτυχε την επέκταση του χρονικού ορίζοντα ωρίμανσης του μεσοπρόθεσμου δανεισμού, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε σταθερά μειωμένη επιβάρυνση χρεωστικών τόκων, και διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της μέσω  στοχευμένων εξαγορών.

Το 2018 η θυγατρική CORAL A.E.άντλησε μέσω δημόσιας προσφοράς το ποσό των Ευρώ 90 εκατ. λήξης 2023 με επιτόκιο 3% ετησίως. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της έκδοσης χρησιμοποιήθηκαν από την CORAL Α.Ε. για την αποπληρωμή μέρους υφιστάμενου ομολογιακού δανείου λήξης Σεπτεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο 2017 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ προχώρησε με μεγάλη επιτυχία στην αναχρηματοδότηση Ομολογιών (Senior Notes) ποσού Ευρώ 350 εκατ. μέσω έκδοσης νέων Ομολογιών λήξης 2022 με τοκομερίδιο σταθερού επιτοκίου 3,25% ετησίως. Οι Ομολογίες του νέου δανείου εισήχθησαν και διαπραγματεύονται στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange). Εκδότης των Ομολογιών είναι η εδρεύουσα στο Λονδίνο θυγατρική MOTOR OIL FINANCE PLC.

Το Σεπτέμβριο 2018 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ απέκτησε το 90% της εταιρείας NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στον ενεργειακό κλάδο ως εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και το πελατολόγιό της περιλαμβάνει οικιακούς πελάτες, μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, καθώς και μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Σε συνέχεια σχετικής έγκρισης της από 24 Οκτωβρίου 2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ απέκτησε ποσοστό 38% στις εταιρίες TALLON COMMODITIES LIMITED που εδρεύει στην Αγγλία και TALLON PTE LTD που εδρεύει στη Σιγκαπούρη. Οι εταιρίες αυτές δραστηριοποιούνται στους τομείς διαχείρισης κινδύνων (risk management) και συναλλαγών χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών προϊόντων (commodities).

Κατά τη διάρκεια του 2018 η παραγωγή του Διυλιστηρίου ανήλθε στο νέο ιστορικό υψηλό των 13,3 εκατ. Μετρικών Τόνων έναντι 13 εκατ. Μετρικών Τόνων τη χρήση 2017. Η Εταιρεία πέτυχε αύξηση του όγκου των συνολικών πωλήσεων για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά αξιοποιώντας τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2018 διαμορφώθηκε στο 82,51% του συνολικού όγκου πωλήσεων της Εταιρίας.

Οι θετικές ταμειακές ροές της χρήσης 2018 οδήγησαν σε μείωση του καθαρού δανεισμού για έβδομη συνεχόμενη χρήση. Ο καθαρός δανεισμός της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στις 31.12.2018 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 8 εκατ. από Ευρώ 863 εκατ. στις 31.12.2011. Το ύψος του καθαρού δανεισμού της 31 Δεκεμβρίου 2018 αποτελεί ιστορικό χαμηλό για την Εταιρία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Οι πωλήσεις προϊόντων της Εταιρίας σε όγκο ανήλθαν το 2018 σε ΜΤ 14,35 εκατ. (νέο ιστορικό υψηλό) έναντι ΜΤ 13,83 εκατ. το 2017.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής για το 2018 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 411,1 εκατ. έναντι Ευρώ 551,5 εκατ. για το 2017 επηρεαζόμενα από τα εποχιακά αδύναμα περιθώρια διύλισης το τέταρτο τρίμηνο 2018 και την αρνητική επίπτωση αποτίμησης αποθεμάτων ομοίως το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης 2018.

Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε Ευρώ 317 εκατ. έναντι Κερδών Ευρώ 422,3 εκατ. τη χρήση 2017.

Τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους της Εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε Ευρώ 228,1 εκατ. έναντι Κερδών Ευρώ 295,6 εκατ. τη χρήση 2017.

ΚΥΡΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Τα ενοποιημένα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) για το 2018 ήταν Ευρώ 495,1 εκατ. έναντι Ευρώ 620,5 εκατ. για το 2017.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 355,4 εκατ. τη χρήση 2018 έναντι Κερδών Ευρώ 450,3 εκατ. τη χρήση 2017.

Τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 254,7 εκατ. τη χρήση 2018 έναντι Κερδών Ευρώ 313,6 εκατ. τη χρήση 2017.

ΜΕΡΙΣΜΑ

Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού  Ευρώ 144.017.874 (ή Ευρώ 1,30/μετοχή) για τη χρήση 2018.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή (DPS) είναι αμετάβλητο συγκρινόμενο με το μέρισμα της χρήσης 2017, παρά τα μειωμένα καθαρά κέρδη της Εταιρίας, και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,19% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής στις 31.12.2018 και σε 6,55% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) κατά τη διάρκεια του 2018.

tags: