1. Home
  2. Οικονομία
  3. Premia Properties: Με 50 ακίνητα, συνολικής αξίας 272,6 εκατ. ευρώ
Premia Properties: Με 50 ακίνητα, συνολικής αξίας  272,6 εκατ. ευρώ

Premia Properties: Με 50 ακίνητα, συνολικής αξίας 272,6 εκατ. ευρώ

0

Στα 272,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική αξία επενδύσεων  των 50  υπό διαχείριση ακινήτων την 31.12.2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 37% σε σχέση με το 2021, για την Premia Properties, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Μαρκάζο.

Η Premia Properties, έχει ισχυροποιήσει τους βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης με την απόκτηση τριών φοιτητικών εστιών, των εγκαταστάσεων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα καθώς και βιομηχανικού ακινήτου στο Κρυονέρι , ενώ έχει επιτύχει την  είσοδο σε νέους κλάδους με την απόκτηση των ακινήτων της Μπουτάρης και του Athens Heart.

Παράλληλα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, συνέχισε με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου το πρώτο τρίμηνο του 2023, ολοκληρώνοντας την απόκτηση μιας ακόμη φοιτητικής εστίας στην Ξάνθη και των εγκαταστάσεων του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Ιόλη, ενώ παράλληλα υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία για το Project Skyline.

Ταυτοχρόνως, έχει υψηλά συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 47,8 εκατ. ευρώ  και υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται στα 141,3 εκατ. ευρώ και τον καθαρό δανεισμό στα  128,9 εκατ. ευρώ . Η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της Εταιρείας επιβεβαιώθηκε από την ICAP CRIF Α.Ε. η οποία τον Οκτώβριο 2022, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης, διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A.

Σε ενοποιημένη βάση, παρουσιάζει αύξηση εσόδων κατά 58% και διπλασιασμό της  λειτουργικής κερδοφορίας (AdjustedEBITDA),  σε σχέση με το 2021, ενώ διαθέτει διατήρηση ισχυρής καθαρής κερδοφορίας, με τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε  15,9 εκατ. ευρώ για το 2022.

Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2023, το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την ενεργειακή κρίση, τις πληθωριστικές πιέσεις, την άνοδο των επιτοκίων καθώς και την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία. Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν εντός του 2022 και βρίσκονται υπό εξέλιξη, η Ελληνική αγορά ακινήτων εξακολούθησε να αναπτύσσεται, συνεχίζοντας την πορεία ανάκαμψης του 2021, και διαφαίνεται ότι μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, ιδίως όσον αφορά τους βασικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος όπως τα logistics και τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που διαμορφώνονται, η Εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια το επενδυτικό της πρόγραμμα αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καθώς και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει περαιτέρω ισχυροποίηση στους βασικούς κλάδους ενδιαφέροντος της όπως logistics, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, κτίρια κοινωνικών υποδομών και βιομηχανικά ακίνητα, ενώ παράλληλα εισέρχεται με προσεκτικά βήματα σε νέους κλάδους όπως τα οινοποιία και οι γραφειακοί χώροι, αξιολογώντας συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς με στόχο τον εντοπισμό των κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών που συνάδουν με την επενδυτική στρατηγική της.

Στόχος της Διοίκησης είναι η προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ομίλου, ποιοτικών ακινήτων με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, η επίτευξη υψηλών μισθωτικών αποδόσεων και η συνεργασία με φερέγγυους μισθωτές μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων. Επίσης, επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση επιλέξιμων υφιστάμενων ακινήτων της καθώς και η αξιοποίηση των προς ανάπτυξη ακινήτων που διαθέτει ο Όμιλος.

Η Εταιρεία εκτιμά ότι είναι σε θέση να συνεχίσει ομαλά την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου παραμένοντας σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις

Μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) 7,3% . Μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WALT) 7,5 έτη με περίπου 69% των σχετικών μισθωμάτων να υπόκειται σε αναπροσαρμογή τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού ενώ τα υπόλοιπα μισθώματα υπόκεινται σε συμβασιοποιημένες αναπροσαρμογές.

Καθαρός συντελεστής μόχλευσης (Net LTV) 47,27%%, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 6,4 έτη και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων (περίπου 55% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8%). Την 31.12.2022, το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου ανερχόταν σε 3,7%.

Τέλος, αναφορικά με τις γεωπολιτικές, μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες, η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα δεδομένα προκειμένου, εφόσον απαιτηθεί,να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια και τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδιασμού και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.