1. Home
  2. Οικονομία
  3. Premia: Με αύξηση 31% στα έσοδα και 50% στα προσαρμοσμένα EBITDA
Premia: Με αύξηση 31% στα έσοδα και 50% στα προσαρμοσμένα EBITDA

Premia: Με αύξηση 31% στα έσοδα και 50% στα προσαρμοσμένα EBITDA

0

Με αύξηση εσόδων κατά 31% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 50%, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ολοκλήρωσε το εννεάμηνο του έτους η Premia Properties, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Μαρκάζο.

Συγκεκριμένα,  τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 13,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, με τα προσαρμοσμένα EBITDA στα 7,7 εκατ. ευρώ από 5,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2022, με τα  κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται  σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022, στα 7,6 εκατ. ευρώ από 9,2 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων αναπροσαρμογών επενδύσεων σε εύλογη αξία.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο η ICAP CRIF A.E., στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Premia και διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A, κατατάσσοντας την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Αναφορικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις, στο εννεάμηνο, η εταιρεία προχώρησε επίσης στην προσθήκη δύο  νέων επενδυτικών ακινήτων, τις εγκαταστάσεις ΙΟΛΗ και ένα κτίριο προς μετατροπή σε φοιτητική εστία στην Ξάνθη, ενώ τον Νοέμβριο προέβη στην πώληση ακινήτου της στο Βοτανικό, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, επιτυγχάνοντας σημαντικές υπεραξίες.

Ταυτοχρόνως, συμμετείχε σε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ακινήτων των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά, καθώς  τον Φεβρουάριο 2023 υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία για τη μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member S.A. από τον όμιλο Alpha Bank στο επενδυτικό σχήμα “P&E Investments Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων”, στο οποίο η Premia μετέχει με ποσοστό 25% ενώ με 75% συμμετέχει ο όμιλος Dimand.

Όσον αφορά τις προοπτικές,  η εταιρεία σημειώνει ότι το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ρευστό καθώς εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων, υψηλών επιτοκίων και γεωπολιτικών αναταραχών με τους εν εξελίξει πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, ενώ  η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας καθώς και η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αναμένεται να ενισχύσουν την Ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Πλέον, στο περιβάλλον που διαμορφώνεται, βασική προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του business plan της Εταιρείας ώστε να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης των τελευταίων 3 ετών, αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καθώς και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Η εταιρεία παραμένει επικεντρωμένη σε κλάδους στους οποίους μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, όπως τα logistics και τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, ενώ παράλληλα αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς με στόχο τον εντοπισμό των κατάλληλων ευκαιριών που συνάδουν με την επενδυτική στρατηγική της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στην αποτελεσματική διαχείριση του παθητικού της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η εταιρεία εκτιμά ότι είναι σε θέση να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον διαθέτοντας χαρακτηριστικά όπως:

– Μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) 7.5%

– Μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WALT) 7,0 έτη

– Καθαρός συντελεστής μόχλευσης (Net LTV) 51%,

– Μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 5,7 έτη και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων (περίπου 50% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8%).

Τέλος, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα μακροοικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα που διαμορφώνονται ώστε, εφόσον απαιτηθεί, να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές.