1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP: Καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 26 Απριλίου
MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP: Καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 26 Απριλίου

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP: Καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 26 Απριλίου

0

Οι επενδύσεις και η ανάπτυξη της εταιρείας στα προς έγκριση θέματα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 31 του Καταστατικού της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (στο εξής αναφέρεται σαν «η Εταιρεία») κατά την συνεδρίασή του της 22/03/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP προβαίνει στην εξής ανακοίνωση Για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

 Η Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα την 25η Απριλίου 2018 (Τετάρτη) και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Krusevski Pat bb στο Prilep, με τα ακόλουθα θέματα:

A:   Διαδικαστικό μέρος

  1. Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης,
  2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας.
  3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
  4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

B:    Λειτουργικό μέρος

  1. Eπενδύσεις και ανάπτυξη τής Εταιρείας.
  2. Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2017.
  3. Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2018

Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.

Η εγγραφή δέον να υποβληθεί στην Εταιρεία – Νομικό Τμήμα.

Η Συνέλευση θα λάβει αποφάσεις μόνο σχετικές με τα θέματα που έχουν περιληφθεί κανονικά στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το Καταστατικό («Καταστατικό») της Εταιρείας και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.

Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.

Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίους που έχουν οριστεί και τα έντυπα για ψήφο δι’ αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.

Σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ’ ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι μέτοχοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις μέχρι και την 31 Μαρτίου 2018 (Σάββατο) μέχρι τις 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.

Το υποστηρικτικό υλικό της Συνέλευσης της Εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Νομικό Τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Οι δικαιούχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ως άνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή του Τομέα Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Κεντρικών Εργασιών Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (Παπαδά 4  115 25 Αθήνα – τηλ. 210-3288205, 210-3288228, 210-3335446) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και τα ΕΛ.ΠΙΣ. βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.).